Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1.1     Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de Klant en CR Couture. Koop op afstand van de Producten van CR Couture veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2    Overeenkomst: iedere (koop-)Overeenkomst (op afstand) die CR Couture met de Klant aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende Overeenkomsten;

1.3    Medewerker: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan CR Couture, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.5    Offerte: het vrijblijvende aanbod door CR Couture aan de Klant gedaan;

1.6    De Klant: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met CR Couture een Overeenkomst op afstand sluit; 

1.7    Partijen: CR Couture en de Klant gezamenlijk;

1.9    Producten: Alle aan de Klant te leveren of geleverde Producten van CR Couture, onder andere bestaande uit haak- en breiartikelen, alsmede fournituren;

1.10   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

1.11   Bedenktijd:de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;

1.11   Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van CR Couture, waaronder begrepen het auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht en het merkenrecht;

1.12   Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.13   Dagen: alle kalenderdagen;

1.14   De Website: de website www.crcouture.nl;

1.15   Partijen: de Klant en CR Couture gezamenlijk;

1.16   Overmacht: elke van de wil van CR Couture onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van CR Couture of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van CR Couture niet kan worden gevraagd;

1.17   Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.18   CR Couture: Handelsnaam van de rechtspersoon “crcouture.nl B.V.”, welke Producten op afstand aan consumenten aanbiedt. Crcouture.nl B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67908020. Op de website treft u de overige relevante gegevens van CR Couture aan.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

      2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CR Couture en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen CR Couture en de Klant, alsmede op alle offertes en opdrachten, hoe ook genaamd, waarbij CR Couture zich verbindt of zal verbinden om diensten uit te voeren voor de Klant en/of om Producten te leveren.

      2.2  De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden te raadplegen op de website van CR Couture (www.crcouture.nl). Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek van de Klant kosteloos toegezonden.

      2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Klant ook op andere overeenkomsten tussen CR Couture en de Klant van toepassing zijn.

      2.3  Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

      2.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

      2.6  Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) Overeenkomsten tussen CR Couture en de Klant.

      2.7  Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor CR Couture gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

      2.8  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

      2.9  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

      3.1  Een door CR Couture gedaan aanbod is altijd vrijblijvend. CR Couture kan een aanbod, zonder opgave van redenen, intrekken.

      3.2  De Overeenkomst tussen de Klant en CR Couture komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van CR Couture. De Overeenkomst komt elektronisch tot stand, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.

      3.3  Nadat de Klant tot aankoop over is gegaan, ontvangt de Klant van CR Couture een schriftelijke bevestiging per e- mail van de aankoop. Daarin staat vermeldt het Product dat de Klant heeft gekocht, wat het Product kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt. De Klant ontvangt een tweede e-mail wanneer de bestelling over is gedragen aan de verzendservice met daarin de track & trace code. De Klant ontvangt de factuur digitaal of per post.

      3.4  Nadat de bestelling is geplaatst, is het voor de Klant niet meer mogelijk om deze te wijzigen.

      3.5  Indien de tussen Partijen gemaakte afspraken type- en/of spelfouten bevatten, dan is CR Couture hier niet aan gebonden en wordt CR Couture staat gesteld deze fouten te herstellen.

                    


Artikel 4 – Het herroepingsrecht

4.1    De Klant heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant.

4.2    Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn/haar Herroepingsrecht gebruik maakt, dan zal de Klant het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan CR Couture retourneren, conform de door CR Couture verstrekte instructies.

4.3    Wanneer de zegel op het Product verbroken is, dan is het Product niet meer in originele staat en kan geen gebruik meer worden gemaakt van het herroepingsrecht.

      4.4  Indien de Klant gebruik maakt van zijn/haar Herroepingsrecht, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de Klant. CR Couture zal het aankoopbedrag, minus de verzendkosten, binnen uiterlijk 14 dagen na terugzending aan de Klant terugbetalen.

                                            


Artikel 5 – Prijzen en betalingsvoorwaarden 

5.1    Alle op de Website van CR Couture genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

5.2    Betaling dient altijd vooraf plaats te vinden. CR Couture gaat niet over tot het verzenden van een bestelling voordat de betaling van de betreffende bestelling door CR Couture ontvangen is.  

5.3    De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het Product, worden zichtbaar wanneer de Klant het Product heeft toegevoegd aan de winkelwagen.

5.4    De Klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking.

          


Artikel 6 – Verplichtingen van de Klant  

6.1    De Klant ziet erop toe dat alle data en/of informatie die CR Couture nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst tijdig en compleet bij CR Couture wordt aangeleverd. De Klant is verplicht eventuele onjuistheden in de door de Klant aan CR Couture verstrekte informatie onverwijld aan CR Couture te melden.

 


Artikel 7 – Levering en uitvoering   

7.1    CR Couture zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

7.2    Wanneer op de website vermeldt staat dat een Product op voorraad is, dan houdt dit in dat dit Product binnen 24 uur geleverd kan worden. 

7.2    Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan CR Couture kenbaar heeft gemaakt.

7.3    CR Couture zal de Producten, na betaling door de Klant, zo spoedig mogelijk leveren. De Producten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na betaling geleverd, tenzij Partijen een andere levertermijn hebben afgesproken. Wanneer de Producten in het buitenland geleverd moeten worden, dan kan de levertijd langer duren.

7.4    Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.5    Indien de Klant meerdere producten bestelt, waarvan een deel niet op voorraad is, dan kan CR Couture beslissen om de gehele bestelling aan te houden totdat alle producten op voorraad zijn. Indien de Klant wenst dat de op voorraad zijnde producten direct worden verzonden, dan dient de Klant de verzendkosten hiervoor te betalen na eerste verzoek hiertoe door CR Couture. Na ontvangst van de verzendkosten zal CR Couture tot verzending overgaan.

7.6    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal CR Couture het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

      Artikel 8 – De kwaliteit van de Producten   

8.1    De Producten voldoen aan de Overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties. Op elk Product dat CR Couture aan de Klant levert, is de wettelijke garantie van toepassing. De termijn van de garantie is afhankelijk van het betreffende Product. Bij vragen over de garantietermijn kan de Klant contact opnemen met CR Couture.

8.2    Wanneer het Product binnen de garantieperiode gebreken vertoond, dan zal CR Couture het Product vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, dan zal CR Couture het volledige aankoopbedrag aan de Klant vergoeden. Dit geldt niet wanneer de Klant onzorgvuldig met het Product is omgegaan, of indien sprake is van opzet.

8.2    Klachten over Producten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

 

      Artikel 9 Overmacht

9.1    Indien CR Couture door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat CR Couture tot enige schadevergoeding jegens de Klant is gehouden.

9.2    Een niet aan CR Couture toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

9.3    Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch CR Couture, noch de Klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van CR Couture tot prestatie wordt opgeschort zonder dat jegens de Klant tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

 

      Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1   CR Couture wordt op grond van de AVG gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke. CR Couture is zich bewust van de verplichtingen die dit met zich meebrengt en komt deze verplichtingen na.

10.2   CR Couture verstrekt de persoonsgegevens van de Klant nimmer aan derden, behoudens voor zover dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

10.3   CR Couture heeft een privacybeleid waarin beschreven staat hoe CR Couture omgaat met uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid kunt u terugvinden op de Website.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten toe aan CR Couture. Deze rechten worden niet overgedragen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 12.1  Bij de uitvoering van de overeenkomst zal CR Couture alle redelijkerwijs van CR Couture te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. CR Couture is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook indien zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CR Couture kenbaar behoorde te zijn.

12.2   CR Couture is niet aansprakelijk voor alle door de Klant geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door CR Couture, dan wel door CR Couture ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

12.3   CR Couture is niet aansprakelijk voor het verlies van wachtwoorden door de Klant. Indien de Klant zijn/haar wachtwoord vergeten is, dan kan via de website van CR Couture een nieuw wachtwoord aangevraagd worden.  

12.4   Elke vordering op CR Couture verjaart na verloop van twaalf (12) maanden nadat deze opeisbaar is geworden.

12.5   De klant vrijwaart CR Couture van enige (product-)aansprakelijkheid bij derden ten gevolge van een defect/tekortkoming in het Product van CR Couture.

12.6   Indien CR Couture, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van CR Couture voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €1.000,-.

12.7   De Klant vrijwaart CR Couture tegen alle aanspraken van derden, waarvoor CR Couture krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

 

Artikel 13 – De klachtenregeling

13.1   CR Couture beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een eventuele klacht van de Klant overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CR Couture, binnen een termijn van maximaal 14 dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

13.3   Bij CR Couture ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt door CR Couture binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

           

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1   Op alle met CR Couture gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Wijziging

15.1   CR Couture is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van CR Couture zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn. 

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

17.1   Deze algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-05-2018. 

 

Artikel 18 Reparatieclausule nietigheden

18.1   Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

18.2   Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

18.3   Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

© CR Couture NL, 2018